2060

echo mysql-server mysql-server/root_password select PASSWORD | debconf-set-selections
echo mysql-server mysql-server/root_password_again select PASSWORD | debconf-set-selections

aptitude -y install mysql-server libmysqlclient15-dev